Wedstrijd ‘France Bon Appetit’

29-08-2017
Logo France Bon appétit

Win een reis voor 2 personen naar Parijs en ontdek de Franse lekkernijen

 

Deelnemen is eenvoudig!

 

Wedstrijd France Bon Appetit/ Win een reis voor 2 personen naar Parijs en ontdek de Franse lekkernijen

1. Laat je inspireren door de Youtube-video’s van onze Europese foodies, en kook net zoals hen met Franse streekproducten.

Fruit, groenten, kruiden… Alles is toegelaten, laat jullie volledig gaan!

2. Publiceer een foto van je allermooiste creatie op Facebook en Instagram. Gebruik de hashtag #BonAppetitBE. Vergeet je post niet openbaar te zetten! Enkel publieke posts komen in aanmerking.

 3.Tag de vrienden met wie je je Franse gerecht wil delen… en met wie je Parijs op stelten wilt zetten !

Per land wordt uit de meest smakelijke deelnames één grote winnaar getrokken door een onschuldige hand. De winnaar krijgt de kans om Parijs en zijn Franse specialiteiten te ontdekken, in het gezelschap van één persoon naar keuze.

Deelnemen kan tot en met 30 oktober 2017.

 

 

 

Veel succes!

 


 

Laat je inspireren!

 

Christian, DJ BBQ

Edd,The Boy Who Bakes

Hannah, Klein aber Lecker

Megan ne comprend pas

Amylia, Cookameal

Alex, French Guy Cooking


 

Wedstrijdreglement voor de wedstrijd ‘France Bon Appetit’

 

Artikel 1 – Het organiserende bedrijf van deze wedstrijd

De Société pour l’Expansion des Ventes des Produits Agricoles et Alimentaires – SOPEXA, een naamloze vennootschap met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht, geregistreerd onder het nummer 775.670.110 in het handelsregister van Parijs en waarvan de hoofdzetel is gevestigd op 11 bis, rue de Torricelli te 75017 PARIJS, organiseert in opdracht van het ministerie van Landbouw (Organiserend Bedrijf) een gratis wedstrijd via Facebook, Instagram en Twitter, die zal plaatsvinden vanaf 1 september 2017 tot en met 30 oktober 2017.

Artikel 2 – Deelnamevoorwaarden

De wedstrijd staat open voor iedere fysieke persoon die meerderjarig is (op de datum van deelname aan de wedstrijd) en woonachtig is in België, met uitzondering van de personeelsleden van het Organiserende Bedrijf en hun respectievelijke families, alsook iedere entiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks heeft meegewerkt aan het bedenken, organiseren, uitvoeren en/of beheren van deze wedstrijd.

Om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd, moet de deelnemer een account hebben op een van de volgende sociale netwerken: Facebook, Instagram of Twitter. De deelnemer moet een openbaar profiel hebben, opdat het Organiserende Bedrijf de geposte foto’s met de hashtag in kwestie zou kunnen identificeren.

Deelname aan deze wedstrijd impliceert dat de deelnemer dit wedstrijdreglement, alsook het principe van de beslissing tot aanduiding van de winnaar, volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Artikel 3 – Deelnamemodaliteiten

Deelnemen gebeurt uitsluitend op internet via een van de sociale netwerken (Facebook, Instagram of Twitter), door een foto te posten van een gerecht dat is gemaakt volgens een recept op basis van ingrediënten van Franse herkomst en/of dat getuigt van originaliteit en kwaliteit. De herkomst van de voornaamste ingrediënten is een voorwaarde voor deelname.

De ingezonden foto moet worden gepubliceerd op de persoonlijke account (Facebook, Instagram of Twitter) van de deelnemer met de hashtag #BonAppetitBe. Iedere andere manier van deelname is uitgesloten.

De deelnemer moet op de foto of in de beschrijving van de foto vermelden welke voornaamste ingrediënten van Franse herkomst zijn gebruikt. De meest esthetische/creatieve foto’s zullen worden geselecteerd door het Organiserende Bedrijf en nemen vervolgens deel aan beslissing tot aanduiding van de winnaar.

We vermelden duidelijk dat Instagram, Facebook en Twitter niet de organiserende bedrijven en/of sponsoren van deze wedstrijd zijn, en bijgevolg niet aansprakelijk kunnen worden gesteld bij problemen die te maken hebben met deze wedstrijd.

Artikel 4 – Prijzen

 Een verblijf voor twee personen (de winnaar en een persoon van zijn of haar keuze in Parijs op welbepaalde data, tussen 30 december 2017 en 30 december 2018, inclusief een retourticket met de trein, twee hotelovernachtingen en twee maaltijden in twee restaurants gekozen door het Organiserende Bedrijf. De prijzen zijn strikt nominatief.

 

Artikel 5 – Vervanging van de prijzen door het Organiserende Bedrijf

In geval van overmacht of een substantiële wijziging van de aankooptarieven van de prijzen bij de leveranciers, behoudt het Organiserende Bedrijf zich het recht voor om de gewonnen prijs te vervangen door een prijs van gelijkwaardige aard en waarde, zonder dat het Organiserende Bedrijf daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.

Geen enkele prijs kan worden ingeruild tegen zijn contante waarde of tegen welke andere prijs ook.

Artikel 6 – Wijze van aanduiding en toekenning van de prijzen aan de winnaars

Op 9 november 2017 zal onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder een beslissing tot aanduiding van de winnaar plaatsvinden van de meest esthetische/creatieve foto die Sopexa België heeft voorgeselecteerd. Deze aanduiding van de winnaar zal de winnaars van het verblijf bepalen uit alle deelnemers die hun foto hebben gepost met de hashtag #BonAppétitBE en die voldoen aan de deelnamevoorwaarden.

De makers van de foto’s zullen systematisch worden vermeld en geïdentificeerd met hun gebruikersnaam of pseudoniem op Instagram/Facebook/Twitter, waarmee ze hierbij instemmen. De winnaars zullen worden gecontacteerd via een bericht op het sociale netwerk waarop de geselecteerde foto is gepubliceerd. Hun naam kan worden gecommuniceerd door de partner-influencers van het Organiserende Bedrijf voor elk land waarin de wedstrijd loopt.

De winnaars ontvangen hun prijs via de post of via email.

Prijzen die niet kunnen worden uitgereikt om een reden buiten de wil van het Organiserende Bedrijf om, met name moeilijkheden om de winnaars te contacteren, blijven eigendom van het Organiserende Bedrijf. Het Organiserende Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van beschadiging of verlies van de gegevens doorgegeven met het oog op het verblijf.

Het Organiserende Bedrijf behoudt zich het recht voor om een bewijsstuk te eisen voor de burgerlijke staat en het postadres van de winnaars. De winnaars staan toe dat de echtheid wordt gecontroleerd van de persoonsgegevens die zij hebben opgegeven om deel te nemen aan de wedstrijd. Iedere valse opgave van identiteit of adres leidt automatisch tot uitsluiting van deelname.

Artikel 7 – Wijziging van de wedstrijd

Het Organiserende Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze wedstrijd te verlengen of de uiterste datum voor het op de hoogte brengen van de winnaars uit te stellen indien de omstandigheden dat vereisen, zonder dat het daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.

 

Artikel 8 – Verplichtingen

De foto’s moeten de thema’s van de wedstrijd respecteren en conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen zijn; ze mogen met name geen inbreuk maken op de openbare orde en de goede zeden.

In het tegenovergestelde geval zullen de foto’s automatisch worden verwijderd uit de wedstrijd. Zo behoudt het Organiserende Bedrijf zich het recht voor om alle pornografisch getinte foto’s, discriminerende foto’s, foto’s die aanzetten tot geweld of foto’s die niet aan het wedstrijdthema voldoen, zonder voorafgaande kennisgeving uit de wedstrijd te verwijderen.

De deelnemer verklaart en garandeert dat hij/zij de maker is van de voor de wedstrijd geposte foto, en bijgevolg exclusief houder is van de literaire en artistieke eigendomsrechten, namelijk het naamgevingsrecht, het reproductierecht en het portretrecht van de afgebeelde personen.

In geen geval kan het Organiserende Bedrijf aansprakelijk worden gesteld, zelfs niet gedeeltelijk.

Artikel 9 – Toestemming voor publicatie

De winnaars van de wedstrijd geven gratis toestemming aan het Organiserende Bedrijf om hun foto te exploiteren op de sociale netwerken in het kader van de communicatie rond deze wedstrijd. Onder exploitatie verstaan we met name het recht om de foto van de deelnemers te reproduceren, te publiceren, weer te geven, aan te passen, te retoucheren, te monteren, te digitaliseren en te exposeren, zolang aan de foto niets in nadelige zin wordt veranderd.

Door hun deelname, en bijgevolg de aanvaarding van dit Wedstrijdreglement, geven de deelnemers het Organiserende Bedrijf de toestemming om hun naam en/of het pseudoniem van hun account op Instagram/Facebook/Twitter te gebruiken voor de promotie van deze wedstrijd, om de foto gepubliceerd met de wedstrijdhashtag te delen en te publiceren en om de foto te reproduceren, te publiceren, weer te geven, aan te passen, te retoucheren, te monteren, te digitaliseren en te exposeren, zolang aan de foto niets in nadelige zin wordt veranderd.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheden

Het Organiserende Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld als het zich, in geval van overmacht, genoodzaakt ziet om deze wedstrijd te annuleren, in te korten of te verlengen. Het kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of andere problemen, problemen met de telefoonverbinding (telecom) of problemen bij het verzenden van de prijzen, of voor elke andere gebeurtenis buiten de wil van het Organiserende Bedrijf om die de inontvangstname van de prijzen onmogelijk maakt.

Het Organiserende Bedrijf ontdoet zich van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van de geposte foto’s. Het Organiserende bedrijf heeft het recht deelnemer(s) te diskwalificeren van de wedstrijd indien zij het reglement niet volledig naleven, geen respect tonen voor de andere deelnemers of beeld- of tekstmateriaal posten die niet strookt met de  deontologische code.

Het Organiserende Bedrijf kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het verloop van het verblijf van de winnaars.

Artikel 11 – Identiteit van de winnaars

Overeenkomstig de bepalingen in verband met de bescherming van het privéleven en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heeft iedere deelnemer het recht om toegang te krijgen tot gegevens die op hem/haar betrekking hebben en ze te laten corrigeren. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een gedateerde en gehandtekende brief te verzenden naar de Organisator op bovenvermeld adres met toevoeging van een bewijs van identiteit (bijvoorbeeld een kopie van de identiteitskaart).

Door deel te nemen aan de wedstrijd, draagt iedere Deelnemer diens intellectuele eigendomsrechten in de gehele post over aan de Organisator. Deze overdracht is exclusief, geldt voor België en is geldig voor de duurtijd van de desbetreffende rechten. Deze overdracht omvat alle mogelijke exploitatiewijzen- en vormen, met name het recht op reproductie, representatie, mededeling aan het publiek, verspreiding, distributie en aanpassing, op enigerlei bekende en toekomstige, materiële of immateriële dragers. Voor deze overdracht van auteursrechten of enig ander intellectueel eigendomsrecht dat zou ontstaan zijn naar aanleiding van de tussenkomst van de Deelnemer in het kader van de wedstrijd is de Organisator een vergoeding verschuldigd van 0 euro. De Deelnemer erkent en aanvaardt dat zijn deelname automatisch impliceert dat de integrale post, zonderde enige vergoeding, geïntegreerd of gebruikt kan worden in andere commerciële campagnes van de Organisator.

 

Artikel 12 –Reglement

Iedere deelname aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit wedstrijdreglement en van de modaliteiten voor het verloop van de wedstrijd door de deelnemers aan deze wedstrijd.

Geen enkele telefonische of schriftelijke vraag betreffende de interpretatie of toepassing van het wedstrijdreglement of het verloop van de wedstrijd, zal worden beantwoord.

Het Organiserende Bedrijf behoudt zich het recht voor om een gerechtelijke vervolging in te stellen tegen iedere persoon die zich schuldig maakt aan fraude in het kader van deze wedstrijd.

Dit wedstrijdreglement is kan worden geraadpleegd en gedownload tijdens de hele duur van de wedstrijd op de website van France Bon Appétit: [https://www.franceagroalimentaire.com]

Het Organiserende Bedrijf behoudt zich het recht voor om dit wedstrijdreglement geheel of gedeeltelijk te wijzigen, met name om te voldoen aan iedere nieuwe van toepassing zijnde wetgeving en/of reglementering.